Kako osnovati nevladinu organizaciju

Osnivаnje, upis i brisanja iz registra, status, organi, finansiranje i druga pitanja od znаčаjа zа rаd i djelovanje nevlаdinih orgаnizаcijа uredjeni su "Zakonom o NVO-u", koji možete preuzeti OVDJE.

Nevlаdine orgаnizаcije, u smislu ovog zаkonа su:
-Nevlаdinа udruženjа
Udruženje mogu osnovаti nаjmаnje tri licа, od kojih jedno mora imati prebivalište, boravište ili sjedište u Crnoj Gori.
-Nevlаdine fondаcije.
Fondаciju može osnovati jedno ili više lica nezаvisno od prebivаlištа, borаvištа ili sjedištа u Crnoj Gori

Prilikom osnivanja Ministarstvu javne uprave kao nadležnom organu potrebno je dostaviti sljedeće :

Korak 1. Prijavu za upis u registar NVO-a. Preuzmite primjer prijave ovdje.

Korak 2. Osnivački akt, preuzmite primjer osnivačkog akta ovdje.

Korak 3. Zapisnik sa osnivačke skupštine, preuzmite primjer zapisnika ovdje.

Korak 4. Statut, preuzmite primjer statuta ovdje.

Korak 5. Fotokopije ličnih karti osnivača (ili ovjerena kopija pasoša, ukoliko je jedan od osnivača stranac) / Osnivačka dokumentacija (Rješenje o registraciji i PIB) ukoliko je osnivač pravno lice.

Korak 6. Predati kompletnu dokumentaciju lično ili poštom, na arhivu Ministarstva Javne uprave, Rimski Trg 45, 81000 Podgorica. Dobijate broj pod kojim je zaveden vaš predmet. Rješenje se donosi u roku od 10 dana.

Korak 7. Nakon dobijanja rješena iz Ministarstva, potrebno je uraditi pečat NVO-a.

Korak 8. Po dobijanju rješenja i izrade pečata, potrebno je registrovati se u republički zavod za statistiku - Monstat. Za registraciju neophodno je donijeti sljedeće:

-- Kopija rješenje o registraciji NVO-a.
-- Ispunjenu prijavu o razvrstavanju po djelatnosti. Preuzmite Prijavu o razvrstavanju (Obrazac RJR-1).

Korak 9. Otvaranje računa u Banci. Neophodno je u odabranu banku donijeti sljedeće:

- kopija rješenja o registraciji NVO-a.
- kopija obavještenja o razvrstavanju po djelatnosti – iz Monstata.
- ispunjen i ovjeren OP obrazac (u sud ili kod notara). Preuzmite OP obrazac.
- zahtjev za otvaranje računa ( obrazac se uzima u banci).
- karton deponovanih potpisa (obrazac se uzima u banci).
- ugovor o otvaranju i vodjenju racuna (obrazac se uzima u banci).
- dokaz o uplati (obrazac se uzima u banci).
- Ukoliko je NVO registrovana u CRPS potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u Registar Privrednih subjekata.

Korak 10. NVO mora imati PIB. Prilikom odlaska u Poresku Upravu potrebno je ponijeti:

- Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
- Izvod iz registra za razvrstavanje, Zavoda za statistiku (Monstat);
- Žiro račun iz banke (karton deponovanih potpisa);
- Ispunjen JPR obrazac (pva strana i dodatak A)

Korak 11. Ukoliko se NVO želi baviti nekom privrednom djelatnošću, neophodno je prilikom registracije za obavljanje privredne djelatnosti u CRPS podnijeti sljedeće:

- rješenje o registraciji NVO-a,
- odluku nadležnog organa NVO-a o upisu privredne djelatnosti u CRPS (Odluka Skupštine Vaše organizacije da se izvrši upis privredne djelatnosti u CRPS i da se za upis te činjenice zadužuje lice ovlašćeno za zastupanje (predsjednik, direktor)).
- Statut nevladine organizacije.
- Ispunjen obrazac za prijavu, preuzmite Obrazac za prijavu NVO-a.

Nakon što se NVO registrovala u CRPS potrebno je pribaviti odobrenje-rješenje za rad od Sekreterijata za razvoj preduzetništva kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za traženu djelatnost/tipa poslovni prostor(ukoliko NVO želi da se bavi privrednom djelatnošću).

Ovlašćeni službenici Ministarstva koji vrše poslove registracije i vođenja evidencije o NVO su samostalni savjetnici: Mira Jovović i Sanja Anđušić; telefon: 020 224 520.

Ovdje možete preuzeti online priručnik ."Kako registrovati NVO u Crnoj Gori".

Izvor Centar za razvoj Nvo-a