Prijava radnika (Državljanina Crne Gore) u poresku upravu

Prilikom prijave radnika poslodavac je obavezan predati Poreskoj upravi sljedeće:

Korak 1. Ugovor o radu izmedju poslodavca i zaposlenog. Preuzmi primjer Ugovora o radu.

Korak 2. Fotokopiju lične karte zaposlenog.

Korak 3. Ispunjen obrazac JPR sa dodatkom B, ovdje preuzmite JPR obrazac.

Korak 4. Fotokopija radne knjižice zaposlenog (prva strana i strana gdje se nalazi stručna sprema).

Napomena - Prijava radnika u poresku upravu istovremeno predstavlja registraciju radnika u fond Pio kao i u fond Zdravstva. Zdravstvena knjižica se kupuje i nosi na ovjeru u lokalnu kancelariju fonda zdravstva.

Prijava radnika (Stranog Državljanina) u poresku upravu

Prilikom prijave radnika poslodavac je obavezan predati Poreskoj upravi sljedeće:

Korak 1. Ugovor o radu izmedju poslodavca i zaposlenog. Preuzmi primjer Ugovora o radu

Korak 2. Fotokopiju pasoša zaposlenog.

Korak 3. Kopija dozvole za boravak i rad.

Korak 4. Ispunjen obrazac JPR sa dodatkom B, ovdje preuzmite JPR obrazac.

Korak 5. Fotokopija radne knjižice zaposlenog.

Napomena - Prijava radnika u poresku upravu istovremeno predstavlja registraciju radnika u fond Pio kao i u fond Zdravstva. Zdravstvena knjižica se kupuje i nosi na ovjeru u lokalnu kancelariju fonda zdravstva.

Pojašnjenje u vezi sa prijavom promjene prezimena:

Promjena prezimena se prijavljuje od strane podnosioca (poslodavca) jedinstvene prijave za registraciju (JPR) dodatak “B” nadležnoj jedinici Poreske uprave i prilaže dokaz o promjeni prezimena: fotokopija izvoda iz matične knjige vjenčanih, odnosno fotokopija nove lične karte. Na osnovu tako podnešene JPR izvršiće se ažuriranje navedenog podatka u Centralni registar obveznika i osiguranika.